Kiedy polisa nie pomoże, czyli wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Fakt posiadania polisy ubezpieczenia domu w budowie nie koniecznie oznacza pełne bezpieczeństwo naszego portfela. Na uwadze należy mieć punkt: Wyłączenia odpowiedzialności, który można znaleźć w OWU, a który nie rzadko zawiera pokaźną listę zdarzeń, w których ubezpieczyciel nie przejmuje odpowiedzialności za powstałe szkody. 

Przy zakupie polisy ubezpieczenia domu w budowie zazwyczaj podstawową rzeczą, na której skupiają się Klienci jest to, od czego nasza budowa będzie chroniona. Często zapominamy zwrócić uwagę na listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, która w niektórych przypadkach może nas zaskoczyć (oby nie po wystąpieniu szkody).

ubezpieczenie mieszkania

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje czasami drobnych szkód do określonej kwoty. W Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jest to np. 400 zł. Wszystkie towarzystwa są wolne od odpowiedzialności jeśli Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.

Poniżej przykładowa lista wyłączeń w przypadku ubezpieczenia dom w budowie w Ergo Hestia. Polisa nie obejmuje szkód powstałych:

 • w wyniku opadów atmosferycznych, jeżeli budynek nie posiadał zadaszenia i zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych,
 • w budynkach, urządzeniach i instalacjach przeznaczonych do rozbiórki,
 • w budynkach przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy oraz instrumenty muzyczne,
 • wartości pieniężne,
 • wyroby ze srebra, złota, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców oraz monety złote i srebrne a także srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
 • kamienie szlachetne, półszlachetne, syntetyczne oraz szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale) nie stanowiące wyrobu użytkowego,
 • dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
 • broń wszelkiego rodzaju oraz trofea myśliwskie i trofea łowieckie,
 • dokumenty i rękopisy,
 • programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
 • papiery wartościowe i karty płatnicze wszelkiego rodzaju,
 • paliwa napędowe,
 • mienie nabyte w celu dalszej sprzedaży,
 • przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej,
 • działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, strajków, lokautów oraz terroryzmu i sabotażu,
 • zniszczenia lub kradzieży dokumentacji budowy,
 • działania prądu elektrycznego w maszynach, aparatach lub innych urządzeniach, chyba że działanie prądu spowodowało jednocześnie pożar,
 • wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,
 • działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
 • systematycznego działania hałasu, wibracji, temperatury wody lub innych czynników atmosferycznych,
 • zamarzania i rozmarzania wody w urządzeniach i instalacjach, w tym także zalania spowodowanego przez rozmarzanie wody,
 • działania wód podziemnych chyba że są one skutkiem powodzi i zakres ubezpieczenia został rozszerzony o powódź,
 • polegających na zagrzybieniu lub przemarzaniu mienia, bez względu na przyczynę zagrzybienia lub przemarzania.

W różnych firmach ubezpieczeniowych zakres wyłączeń może się różnić. Zanim więc zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia domu w budowie, sprawdź dokładnie w jakich wypadkach Twój majątek nie będzie chroniony, aby możliwie zminimalizować ryzyko powstania szkód, za które możesz zapłacić z własnej kieszeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.