Gdzie kupić?

Na polskim rynku kilka firm ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie domu w budowie. Poniżej znajdziesz szczegółowe oferty towarzystw w zakresie ubezpieczenia domu wznoszonego.

WARTA – Ubezpieczenie DOM24+

Kompleksowe ubezpieczenie, które można dopasować wg własnych potrzeb. Do najważniejszych cech polisy należą:

 • bez udziału własnego, czyli gwarancja otrzymania pełnego odszkodowania,
 • obejmuje ryzyko zalania – bez dodatkowej zwyżki,
 • ubezpieczenie przepięć bez dodatkowych opłat,
 • możliwość doubezpieczenia ogrodzenia lub budynku gospodarczego,
 • brak proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia,
 • dodatkowe pakiety ubezpieczeń dla całej rodziny np. Pakiet TOREBKA obejmujący rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia (telefon, portfel, dokumenty), OC, NNW, Assistance.

Sprawdź składkę

 

INTER POLSKA – Ubezpieczenie domu Inter Lokum

W ramach ubezpieczenia domu w budowie Inter Polska oferuje ochronę:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • od powodzi,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ryzyka przepięcia,
 • mienia od dewastacji,
 • szyb od stłuczenia,
 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • home Assistance.

Zalety ubezpieczenia Inter Lokum:

 • najtańsze ubezpieczenie na rynku,
 • możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w podstawowym zakresie,
 • możliwość rozszerzenia ochrony o koszty zakwaterowania zastępczego,
 • atrakcyjna zniżka za kontynuację umowy.

Sprawdź składkę

 

CONCORDIA – Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie Concordii jest jednym z najtańszych ubezpieczeń nieruchomości w Polsce. Jako że najważniejszą ochroną dla domu w budowie jest ochrona w razie ognia i innych zdarzeń losowych, tanie ubezpieczenie Concordii świetnie nadaje się zarówno jako zabezpieczenie majątku, jak i pod kredyt.

Zalety ubezpieczenia:

 • brak zwyżki za palną konstrukcję budynku,
 • pełna akceptacja przez polskie banki, jako ubezpieczenie pod kredyt,
 • gwarancja pełnej ochrony przy niskiej składce,
 • brak zwyżki za ochronę od powodzi,
 • ubezpieczenie stałych elementów budynku od kradzieży, m.in. okna, drzwi, rolety,
 • automatyczne przedłużenie umowy – gwarancja ciągłości ochrony.

Sprawdź składkę

 

COMPENSA – Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu

Ubezpieczenie domu w budowie COMPENSA posiada formułę all risks, co oznacza że obejmuje każdą szkodę poza szkodami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń w dziale: Wyłączenia. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu obejmuje wszystkie nagłe i nieprzewidziane szkody będące przyczyną utraty lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku ryzyk budowy są:

 • roboty kontraktowe,
 • sprzęt,
 • wyposażenie,
 • zaplecze robót kontraktowych,
 • maszyny budowlane,
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • mienie otaczające.

Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku ryzyk montażu są:

 • roboty kontraktowe,
 • instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu,
 • koszt montażu,
 • roboty budowlane związane z realizowanymi robotami montażowymi,
 • sprzęt,
 • wyposażenie,
 • zaplecze robót kontraktowych,
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • mienie otaczające,
 • maszyny budowlane.

Ubezpieczenie dostępne jest w wielu wariantach w zależności od wymagań Klienta.

OWU Ryzyko Budowy COMPENSA

OWU Ryzyko Montażu COMPENSA

Porównaj składki

 

ERGO HESTIA – Dom w budowie

Przedmiotem ubezpieczenia Dom w budowie od Ergo Hestii mogą być:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach.

Ubezpieczenie chroni w razie:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • katastrofy budowlanej.

W podstawowym zakresie nie ma ochrony od powodzi. Można jednak rozszerzyć polisę o to ryzyko. Zakres ubezpieczenia domu w budowie Ergo Hestii można rozszerzyć także o ochronę w razie szkód powstałych w wyniku kradzieży mienia ruchomego i stałych elementów domu jednorodzinnego z włamaniem i rozboju.

OWU Dom w budowie ERGO HESTIA

Porównaj składki

 

TUW – Dom w budowie

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych oferuje swoim Klientom ubezpieczenie Dom w budowie, które umożliwia ochronę:

 • budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi
 • budynek gospodarczy
 • garaż,
 • altankę,
 • kort tenisowy,
 • basen,
 • ogrodzenie stałe,
 • w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy.

W podstawowym zakresie ochrony TUW oferuje ochronę w razie szkód będących następstwem:

 • huraganu,
 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • wybuchu.

W zakresie rozszerzonym można ubezpieczyć się także w razie:

 • gradu,
 • huraganu,
 • katastrofy budowlanej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz 5,
 • lawiny,
 • powodzi,
 • pożaru,
 • trzęsienia ziemi,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • wybuchu,
 • zalania powstałego wskutek prób szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • zapadania się ziemi.

OWU Bezpieczny dom w budowie TUW

Porównaj składki

 

ALLIANZ Direct – Moje M w budowie

Przedmiotem ubezpieczenia jest lokal mieszkalny, który nie jest w pełni wyposażony w instalacje niezbędne do użytkowania na cele mieszkalne, nie posiada pozwolenia na użytkowanie a uzyskawszy je, nie zostało jeszcze zasiedlone przez ubezpieczonego. Ubezpieczenie Moje M w Budowie od Allianz Direct dotyczy lokalu, w którym nie zostały jeszcze zakończone prace remontowo-budowlane umożliwiające wprowadzenie się do lokalu po raz pierwszy.

Ochroną objęte są:

 • ściany i tynki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • stropy,
 • schody, tarasy, loggie, balkony, balustrady, dachy, spadodachy, obróbki blacharskie,
 • izolacje (cieplna, przeciwogniowa, itp.),
 • instalacje (elektryczna, gazowa, olejowa, ogrzewania pomieszczeń, itp.).

Ubezpieczenie działa w przypadku wystąpienia szkód w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, silnego wiatru, gradu, zamachu przestępczego oraz terroryzmu. Dodatkowo Allianz bierze na siebie koszty akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, transportu i składowania.

OWU Moje M w budowie ALLIANZ DIRECT

Porównaj składki